Friluftsskador och första hjälpen – Sjukdomar – Hjärnsjukdomar

Stroke

Stroke eller slaganfall orsakas till 85 procent av fallen av hjärninfarkt efter kärlförträngningar eller sedan en blodpropp fastnat i ett kärl i hjärnan eller dess försörjande blodkärl och till 15 procent av hjärnblödning då en bristning i ett blodkärl i hjärnan orsakat blödning i hjärnans hålrum eller i hjärnvävnaden. Bakomliggande orsaker kan vara åderförkalkning respektive svagheter i kärlväggen samt i båda fallen högt blodtryck. Fysisk inaktivitet, rökning, bukfetma, diabetes, alkohol, stress, hjärtstörningar och förhöjda blodfetter är andra riskfaktorer. Blodpropparna har i regel sitt ursprung i hjärtat eller halsen, i första delen av stora kroppspulsådern, i hjärnans blodförsörjningsartärer eller – mindre vanligt – i själva hjärnan. Förmaksflimmer ger ökad risk för propporsakad stroke, särskilt hos kvinnor.

Symtomen kan inledningsvis vara huvudvärk (ofta plötslig och svår), yrsel, förvirring, illamående och kräkningar och senare domningar, stickningar, balansrubbningar, förlamning i ansiktet eller någon kroppsdel med känselbortfall, tal- och synrubbningar samt andningspåverkan, halvsidig förlamning och medvetslöshet vid svåra tillstånd. Stroke kan också orsaka beteende- och personlighetsförändringar.

Hjärninfarkt kan föregås av kortvariga så kallade transitoriska ischemiska attacker (TIA), orsakade av lossrivna små blodproppar bildade på åderförkalkningshärdar i halsartärerna och transporterade med blodflödet till hjärnan, där de tillfälligt kan täppa till ett mindre kärl innan de splittras och upplöses. Symtomen omfattar plötslig förlamning samt känsel-, syn- och talrubbningar. De är i regel kortvariga – mindre än tjugo minuter – och försvinner helt inom loppet av ett dygn. TIA är i sig ofarligt men indikerar en ökad risk för hjärn- och hjärtinfarkt.

Nedkylning kan mildra effekterna av stroke, varför den drabbade kan placeras i ett svalt utrymme med lossade eller avtagna kläder. Behandlingen i övrigt får inskränkas till ett varsamt omhändertagande, säkerställande av fria luftvägar och vila i en behaglig ställning (lämpligen planläge med något höjd huvudända respektive stabilt sidoläge vid medvetslöshet) i avvaktan på kvalificerad hjälp. Fixera förlamade kroppsdelar till kroppen för att undvika skada vid transport. Förebygg chock och ge hjärt-lungräddning vid behov. Inled omgående evakuering. Tillför syrgas på höjder över 2500 meter. Propplösande medel av typen acetylsalicylsyra eller ibuprofen bör inte tillföras eftersom besvären kan vara orsakade av blödning, omöjligt att avgöra i fält.

En strokedrabbad bör snabbt komma till sjukhus (helst inom tre timmar, gärna halva den tiden) för behandling och medicinering för att begränsa konsekvenserna av den nedsatta blodförsörjningen. Propplösande behandling (trombolys) kan ge goda effekter och bör sättas in inom tre timmar för att bli riktigt effektiv. Behandling med blodförtunnande medel innebär också blödningsrisker och ges enbart efter propporsakad stroke. Statiner, blodfettsänkande medel, har positiv effekt via påverkan på halten LDL-kolesterol och inflammationsförlopp i blodkärlen. För behandling mot hjärtinfarkt har statiner dock börjat ifrågasättas, se nedan.

Hjärnan kan också drabbas av en tillfällig syrebrist (motsvarande kärlkramp) vid förträngningar i hjärnvävnadens kärlväggar. Tillståndet kan vara svårt att särskilja från stroke och drabbar företrädesvis äldre personer.

Föregående ] Start ] Uppåt ] Nästa ]